Home » Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.pladeko.nl eigendom van Pladeko Ramen en Deuren B.V.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Pladeko Ramen en Deuren B.V. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel  Pladeko Ramen en Deuren B.V. zich inspant om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen, is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is.  Pladeko Ramen en Deuren B.V.  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Pladeko Ramen en Deuren B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Pladeko Ramen en Deuren B.V. links naar websites van derden weergeeft, aanvaart Pladeko Ramen en Deuren B.V. geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Pladeko Ramen en Deuren B.V.  niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle rechten van intellectuele eigendom en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij Pladeko Ramen en Deuren B.V. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pladeko Ramen en Deuren B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Pladeko Ramen en Deuren B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Pladeko Ramen en Deuren